Aktuality

Dětský den

Zítra na děti ve školce čeká oslava dětského dne 🥳. Těšit se můžou na skákací hrad, soutěže, opékání špekáčků, venkovní diskotéku a mnoho dalšího. O bezpečnost u opékání se nám postarají místní hasiči a za to jim patří velké díky. Pokud by někdo z rodičů měl možnost přinést nějakou drobnost (ovoce, sladkost,…) pro zpestření, tak budeme moc rádi. Těšíme se. 🥳🧡

Přejeme všem maminkám k svátku

V týdnu před svátkem všech maminek jsme si o maminkám povídali, kreslili je, říkali si o vlastnostech, zpívali o nich, naučili se básničku… a jak to dopadlo? Popřáli jsme maminkám tímto videem. VIDEO MAMINKY 

Znovuotevření MŠ

V pondělí 10.5. otevíráme mateřskou školu pro všechny děti. Děti se nemusí testovat, v MŠ budou bez roušek. Respirátory musí být rodiče, kteří dovedou své děti do MŠ. Těšíme se na všechny.

 

Výběrové řízení

Mateřská škola Březí hledá od 1. 9. 2021 laskavého kvalifikovaného předškolního pedagoga. Uvítáme smysl pro humor a otevřenou mysl. Nabízíme malý příjemný kolektiv, fajn děti, tolerantní vedení a možnost dalšího profesního rozvoje.

V případě zájmu nás kontaktujte na reditelka@ms-brezi.cz.

Znovuotevření MŠ

Vážení rodiče,

právě jsem obdržela do datové schránky upřesňující informace k zahájení provozu v mateřské škole. Vím, že je pro Vás i Vaše děti situace kolem všech nařízených opatření k návratu dětí do školy složitá. Věřte, že chápu Vaše obavy a slibuji Vám, že se budu snažit minimalizovat nepříjemnosti, které by se těchto opatření mohly týkat. Zároveň prosím Vás o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.

Vybírám pro Vás to podstatné, co se bude týkat Vás a Vašich dětí při návratu do provozu naší školky:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi
rozvolnění (Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021

V mateřských školách:

 • dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí,
 • dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona
 • pro děti zákonných zástupců pracující v IZS:
 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

viz zde: Příloha opatření ve školách s 1. fází rozvolnění dne 12. 4. 2021 do odvolání

PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE NA PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ:

 1. Nemá příznaky onemocnění COVID -19
 2. Přítomnost dětí v MŠ je podmíněna účastí na testování. K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.
 3. Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu  viz: Příloha ze dne 6.4.2021 ochrana dýchacích cest s účinností od 12.4.2021

TESTOVÁNÍ:

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně
K testování budou použity neinvazivní Ag testy (které škole budou distribuovány – viz informace MŠMT ze dne 3. dubna 2021) nebo neinvazivní PCR testy.

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin z odběrového místa) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Přehled návazných postupů při testování dětí:

Testování diagram

Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a
školských zařízeních.

https://testovani.edu.cz/

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE BŘEZÍ:

Testování dětí bude probíhat při ranním scházení dětí v prostorách Písničkové šatny (testovací místnost) 2x týdně.

V případě denní docházky budou děti testovány v pondělí a ve čtvrtek, případně ve dnech, kdy se dítě účastní provozu.

Do prostor mateřské školy budou vpouštěny děti a zákonní zástupci tak, aby byl zajištěn rozestup mezi jednotlivými osobami nejméně 1,5 m.

Za přítomnosti zákonného zástupce s ochranou dýchacích cest respirátorem, se dítě převlékne, umyje si ruce a půjde se zákonným zástupcem do testovací místnosti.

Testování proběhne tak, že

 • zákonný zástupce své dítě otestuje /neinvazivním antigenním testem, které škola obdrží pro všechny děti i zaměstnance/, za přítomnosti pedagogické pracovnice a vyčká na negativní, či pozitivní výsledek testu. V případě negativního výsledku odvede dítě do Písmenkové třídy.

NEBO

 • podepíše souhlas, aby dítěti prováděl testy pedagogický pracovník. V tom případě přenechá rodič dítě v šatně pedagogickému pracovníkovi a odchází.

V případě pozitivního výsledku testu bude muset dítě absolvovat PCR test, jehož výsledek je rodič povinen sdělit při obnovení docházky.

Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování.

Dle tohoto MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

NENÍ MOŽNÉ POUŽITÍ VLASTNÍHO TESTU, PŘÍPADNĚ TESTOVÁNÍ DÍTĚTE DOMA!

Instruktážní video k testování testy Singclean, které patrně škola obdrží.

Instruktáž pro školy - YouTube

Dle informací MŠMT Není naší povinností obhajovat rozhodnutí nadřízených orgánů, hledat argumenty, absolvovat nekonečné nekonstruktivní rozhovory. Naší odpovědností je řídit organizaci, dodržovat aktuálně platná opatření a zajistit vzdělávání dětí v souladu splatnou legislativou. K těmto účelům využijte informační linky příslušných orgánů (MŠMT, ministerstvo zdravotnictví), kde pracují vyškolení odborníci, kteří vám dotazy zodpoví.

 

Děkuji za pochopení.

Sandra Bejdáková, ředitelka školy

Domácí školka - Zvířátka kolem nás

Milé děti, milí rodiče. Máme za sebou Velikonoce a protože k jaru neodmyslitelně patří zvířátka, rozhodli jsme se, že další domácí školkou vás provedou zvířátka. Těšíme se na všechny fotografie. Musíme říct, že jste opravdu báječní, jak to všechno zvládáte. DOMÁCÍ ŠKOLKU SE ZVÍŘÁTKY NAJDETE ZDE

Taky tady pro vás máme novinku, ke které potřebujete mobilní telefon a čtečku QR kódů - namiřte na QR kód a dítě poznává zvířátko dle zvuku. Tak co? Jak se vám to daří? ZVÍŘÁTKA SE ZVUKY 

A protože máme před sebou další dny doma, máme pro vás báječnou stolní JARNÍ HRU.

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení k zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022

Na základě ustanovení v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění s ohledem na „Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání“ sp.zn.166/2010/DIS/JŠK ze dne 8.12.2010 v souladu se zákonem 198/2009Sb., (antidiskriminační zákon)  

stanovuje ředitelka Mateřské školy Březí, okres Břeclav, příspěvková organizace Bc. Sandra Bejdáková následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

se snaží o předcházení diskriminaci a rovněž zohledňují koncepci školské politiky obce Březí. 

Děti jsou přijímány v tomto pořadí: 

 1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu v obci Březí, v případě cizinců s místem pobytu v obci Březí. 
  (k 31. 8. 2021 dítě dosáhlo 5 let nebo je starší a má udělen odklad školní docházky - zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením).  

 1. Dítě, které nejpozději k 31. 8. 2021 dovrší věk 4 let, je řádně očkováno dle § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a které má trvalý pobyt v obci Březí, v případě cizinců místo pobytu v obci Březí. 

 1. Dítě, které nejpozději k 31. 8. 2021 dovrší věk 3 let,  je řádně očkováno dle § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a které má trvalý pobyt v obci Březí, v případě cizinců místo pobytu v obci Březí. 

 1. Děti spádové i z jiných spádových oblastí dle data narození, všechny děti jsou seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.  

 

O přijetí dítěte do mateřské školy nerozhoduje pořadí podané žádosti. V případě, že na posledním místě pro přijetí dítěte budou děti se stejným datem narození, rozhodne o přijetí losování za přítomnosti ředitelky školy a zástupce zřizovatele. 

Tato kritéria slouží ke stanovení pořadí přijetí dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022.  

Skutečnosti uvedené v žádosti je třeba doložit: 

Kritérium očkování 

„Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.“ 

Kritérium trvalého pobytu dítěte 

Kritérium bude vzhledem k mimořádné situaci ověřován takto: 

Trvalý pobyt dítěte bude ověřen v součinnosti s pracovníky Obce Březí v evidenci obyvatel se souhlasem zákonných zástupců dítěte (souhlas je nedílnou součástí žádosti). V případě cizinců je trvalý pobyt místem pobytu, který je nutno doložit oprávněním k pobytu na území ČR.  

Závažná individuální situace dítěte 

V souladu se školským zákonem rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy a o případném stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitelka mateřské školy. V individuálních případech hodných zvláštního zřetele (např. závažná individuální situace dítěte) může ředitelka mateřské školy rozhodnout o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bez ohledu na pořadí, které dítě v rámci zápisu na základě jednotlivých kritérií získalo. Za případ hodný zvláštního zřetele lze považovat nepříznivou sociální nebo zdravotní situaci rodiny, pěstounskou péči apod. Závažnou individuální situaci dítěte musí zákonný zástupce prokázat ředitelce mateřské školy. Situaci dítěte posoudí ředitelka MŠ v rámci správního řízení. 

Další podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

V případě přijímání dítěte s potřebou podpůrných opatření je nutné doporučení školského poradenského zařízení a ošetřujícího lékaře. 

 

Na základě podaných žádostí bude při uplatnění daných podmínek a Kritérií stanoveno pořadí žadatelů, které bude uveřejněno na www.materskaskolabrezi.cz pod registračními čísly, které žadatelé získají v rámci přijímacího řízení. 

 

Aktualizováno v důsledku nouzového stavu. 

Účinnost: od 1. 4. 2021 

 

Bc. Sandra Bejdáková, 

ředitelka školy