Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení k zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022

Na základě ustanovení v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění s ohledem na „Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání“ sp.zn.166/2010/DIS/JŠK ze dne 8.12.2010 v souladu se zákonem 198/2009Sb., (antidiskriminační zákon)  

stanovuje ředitelka Mateřské školy Březí, okres Břeclav, příspěvková organizace Bc. Sandra Bejdáková následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

se snaží o předcházení diskriminaci a rovněž zohledňují koncepci školské politiky obce Březí. 

Děti jsou přijímány v tomto pořadí: 

  1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu v obci Březí, v případě cizinců s místem pobytu v obci Březí. 
    (k 31. 8. 2021 dítě dosáhlo 5 let nebo je starší a má udělen odklad školní docházky - zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením).  

  1. Dítě, které nejpozději k 31. 8. 2021 dovrší věk 4 let, je řádně očkováno dle § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a které má trvalý pobyt v obci Březí, v případě cizinců místo pobytu v obci Březí. 

  1. Dítě, které nejpozději k 31. 8. 2021 dovrší věk 3 let,  je řádně očkováno dle § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a které má trvalý pobyt v obci Březí, v případě cizinců místo pobytu v obci Březí. 

  1. Děti spádové i z jiných spádových oblastí dle data narození, všechny děti jsou seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.  

 

O přijetí dítěte do mateřské školy nerozhoduje pořadí podané žádosti. V případě, že na posledním místě pro přijetí dítěte budou děti se stejným datem narození, rozhodne o přijetí losování za přítomnosti ředitelky školy a zástupce zřizovatele. 

Tato kritéria slouží ke stanovení pořadí přijetí dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022.  

Skutečnosti uvedené v žádosti je třeba doložit: 

Kritérium očkování 

„Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.“ 

Kritérium trvalého pobytu dítěte 

Kritérium bude vzhledem k mimořádné situaci ověřován takto: 

Trvalý pobyt dítěte bude ověřen v součinnosti s pracovníky Obce Březí v evidenci obyvatel se souhlasem zákonných zástupců dítěte (souhlas je nedílnou součástí žádosti). V případě cizinců je trvalý pobyt místem pobytu, který je nutno doložit oprávněním k pobytu na území ČR.  

Závažná individuální situace dítěte 

V souladu se školským zákonem rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy a o případném stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitelka mateřské školy. V individuálních případech hodných zvláštního zřetele (např. závažná individuální situace dítěte) může ředitelka mateřské školy rozhodnout o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bez ohledu na pořadí, které dítě v rámci zápisu na základě jednotlivých kritérií získalo. Za případ hodný zvláštního zřetele lze považovat nepříznivou sociální nebo zdravotní situaci rodiny, pěstounskou péči apod. Závažnou individuální situaci dítěte musí zákonný zástupce prokázat ředitelce mateřské školy. Situaci dítěte posoudí ředitelka MŠ v rámci správního řízení. 

Další podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

V případě přijímání dítěte s potřebou podpůrných opatření je nutné doporučení školského poradenského zařízení a ošetřujícího lékaře. 

 

Na základě podaných žádostí bude při uplatnění daných podmínek a Kritérií stanoveno pořadí žadatelů, které bude uveřejněno na www.materskaskolabrezi.cz pod registračními čísly, které žadatelé získají v rámci přijímacího řízení. 

 

Aktualizováno v důsledku nouzového stavu. 

Účinnost: od 1. 4. 2021 

 

Bc. Sandra Bejdáková, 

ředitelka školy